Enter Site Title

Enter Site Slogan

Profile

ประกอบธุรกิจ:
ให้บริกาจัดทำบัญชี  และภาษีจดทะเบียนธุรกิจและตรวจสอบบัญชี

เริ่มดำเนินงานธุรกิจ:
ตั้งแต่ปี 2543

จำนวนบุคคลากร:
มีบุคคลากรมากกว่า 10 คน

Service

ให้บริการจัดทำบัญชี และภาษีจดทะเบียนธุรกิจและตรวจสอบบัญชี

Find job


บริษัทอยู่ในช่วงของการเติบโต  จึงต้องการบุคคลากร  ที่พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆกับบริษัท  

ทางบริษัทมีบุคคลากรที่พร้อมจะสอนงาน  จึงเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับผู้จบใหม่  อีกทั้ง ที่ตั้งของบริษัทเอื้อต่อการเดินทาง  

Our Mission

We are a public accounting and legal consulting firm rendering professional services to a broad range of small to mid-sized businesses in Thailand by the team with experience in big international firm for more than 10 years

เราเป็นผู้ให้บริการปรึกษาทางธุรการในด้านการบัญชีและกฏหมายอย่างกว้างขวาง แก่ธุรกิจขนาดย่อมในประเทศไทยโดยคณะทำงานที่มีประสบการณ์นานมากกว่า 10 ปี

What We Offer

  • Accounting & Financial Reporting
  • Immigration & Work Permit
  • Trademark Protection
  • Principal taxes
  • Taxation

Company Info

ประกอบธุรกิจ:  >
ให้บริการจัดทำบัญชี
และ ภาษีจดทะเบียนธุรกิจ
และตรวจสอบบัญชี


Contact Us

Tel: 02-2150710-2
Fax: 02-2150713
E-mail: ama43@ymail.com
          ama@amnuayporn.co.th