Enter Site Title

Enter Site Slogan

บริการด้านบัญชี

บริษัทอำนวยพรการบัญชีจำกัด ให้บริการด้านบัญชีและภาษีครบวงจรโดยทีมงานคุณภาพที่มีความรู้ ประสบการณ์ ความรับผิดชอบ และความเชี่ยวชาญโดยตรงในวิชาชีพบัญชีมากกว่า 10ปีซึ่งจะทำให้บริษัทลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดดังนี้
1. เพื่อให้กิจการมีระบบบัญชี ระบบเอกสาร และ ระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีที่ดี
2. การบันทึกบัญชีที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี เพือให้งบการเงินภูกต้องและน่าเชื่อถือ
3. สามารถนำเสอนข้อมูลให้กับผู้บริหารหรือบริษัทแม่ ในต่างประเทศเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธผล

ขอบเขตบริการด้านบัญชี
1. ทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของกิจการ ตามที่กฎหมายกำหนดให้นิติบุคคลทุกที่ต้องจัดให้มี “ผู้ทำบัญชี” ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 กิจการละ 1 คน เพื่อรับผิดชอบในการทำบัญชีของกิจการ
2. ให้คำปรึกษาการวางระบบเอกสารและบัญชี การจัดเก็บเอกสารแก่กิจการ โดยผู้เชี่ยวชาญ โดยตรงทางด้านบัญชี
3. วิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย และปรับปรุงบัญชี
4. บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรรับรอง
5. ทำสมุดบัญชีต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ตามที่กฎหมายกำหนดให้จัดทำ ได้แก่ สมุดรายซื้อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันรับ สมุดรายวันจ่าย สมุดรายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภท
6. จัดทำบัญชีและปิดงบการเงินกลางปี เพื่อจัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภงด.51)
7. จัดทำงบการเงินประจำปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม หรือ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ของทุกปี ซึ่งประกอบด้วย งบทดลอง บัญชีแยกประเภท งบกำไรขาดทุน และงบดุล พร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงิน
8. จัดทำแบบ สบช.3 และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) และยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

บริการเพิ่มเติม :
1. จัดทำงบการเงินภาษาอังกฤษ ได้แก่ งบดุล งบกำไรขาดทุน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
2. จัดทำงบการเงิน หรือรายงานในรูปแบบต่างๆ ให้ทุกเดือน
3. จัดทำแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี (ภงด.91, ภงด.94 และ ภงด.90)


บริการด้านประกันสังคม

AMAมีผู้ชำนาญด้านภาษีที่คอยให้คำปรึกษา และให้บริการ เป็นผู้จัดทำแบบภาษีทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับกิจการ พร้อมนำส่งกรมสรรพากรภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ดังนี้
จัดทำแบบภาษีและนำส่งสรรพากรรายเดือน พร้อมบริการยื่นชำระภาษี (ถ้ามี) ได้แก่
1.จัดทำและนำส่งแบบภาษีเงินได้พนักงานหักณที่จ่ายจากเงินเดือน(ภงด.1)
2.จัดทำและนำส่งแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหักณที่จ่าย(ภงด.3)
3.จัดทำและนำส่งแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลหักณที่จ่าย(ภงด53) 4.จัดทำและนำส่งแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภพ30,ภพ36)
5.จัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย
6. ให้คำปรึกษาด้านบัญชี, ภาษีอากร และประกันสังคมที่เกี่ยวข้องกับกิจการ ฟรี! ตลอดเวลาตามสัญญาบริการ

- จัดทำและยื่นแบบประจำปี ประกอบด้วย
1. จัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี พร้อมจัดทำและนำส่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภงด.51) ต่อกรมสรรพากร
2. คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี พร้อมจัดทำและนำส่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภงด.50) ต่อกรมสรรพากร
3. จัดทำรายงานสรุปเงินเดือนประจำปี (ภงด.1ก) และยื่นต่อกรมสรรพากร


บริการด้านภาษี

AMAมีผู้ชำนาญด้านภาษีที่คอยให้คำปรึกษา และให้บริการ เป็นผู้จัดทำแบบภาษีทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับกิจการ พร้อมนำส่งกรมสรรพากรภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ดังนี้ จัดทำแบบภาษี และนำส่งสรรพากรรายเดือน พร้อมบริการยื่นชำระภาษี
(ถ้ามี) ได้แก่
1.จัดทำและนำส่งแบบภาษีเงินได้พนักงานหักณที่จ่าย จากเงินเดือน(ภงด.1)
2.จัดทำและนำส่งแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหักณที่จ่าย(ภงด.3)
3.จัดทำและนำส่งแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลหักณที่จ่าย(ภงด53) 4.จัดทำและนำส่งแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภพ30,ภพ36)
5.จัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย
6. ให้คำปรึกษาด้านบัญชี, ภาษีอากร และประกันสังคมที่เกี่ยวข้องกับกิจการ ฟรี! ตลอดเวลาตามสัญญาบริการ

บริการด้านการตรวจสอบ

- เรามีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มากประสบการณ์หลายท่านที่พร้อมให้บริการตรวจสอบบัญชี
- เรามีทีมตรวจสอบบัญชีสำหรับกิจการขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ โดยควบคุมงานตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- การตรวจสอบบัญชีประจำปี ไม่ใช่แค่เพื่อตามความต้องการของกฎหมาย แต่การตรวจสอบบัญชียังช่วยให้พบข้อผิดพลาดหรือการทุตจริต ปัญหาในการบริหารงาน ปัญหาด้านภาษี ซึ่งเราสามารถให้คำปรึกษาเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ตรงจุดและทันเวลา

ขอบเขตงาน
1.ตรวจสอบบัญชี-งบการเงิน ด้วยทีมงานผู้ตรวจสอบที่ได้รับอนุญาต
2.รายงานข้อสังเกตสู่ผู้บริหาร เพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในและระบบบัญชี รวมถึงปัญหาทางบัญชีที่สำคัญ ซึ่งมักตรวจพบในระหว่างปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี

บริการด้านจดทะเบียน

AMA ให้บริการจดทะเบียนธุรกิจทุกชนิดบริการท่านโดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในงานที่ให้บริการมากกว่า 10 ปี ดำเนินการจดทะเบียนทุกขั้นตอนถูกต้องตามวิธีและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบของทางราชการกำหนด บริการด้วยความรวดเร็ว ในราคายุติธรรม พร้อมให้คำปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

รายละเอียดงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ :
- จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
- จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
- เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มและขอเลขผู้เสียภาษีอากร
- จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง เช่น เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้น,กรรมการเข้าใหม่-ลาออก, เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ
- จดทะเบียนเลิกบริษัท / หจก. และชำระบัญชีพร้อมปิดงบเลิกและตรวจสอบบัญชี
- ขึ้นทะเบียนประกันสังคมของนายจ้างและลูกจ้าง

จัดทำเงินเดือน

AMA ให้บริการจัดทำเงินเดือนสำหรับพนักงานในระดับต่างๆ โดนมีขอบเขตงานดังนี้
1. จะคำนวณค่าจ้างเงินเดือนที่จะต้องจ่ายให้พนักงานของบริษัท 2. จัดเตรียมข้อมูลการจ่ายเงินเดือนให้พนักงานของบริษัทในรูปแบบที่ธนาคารต้องการ แล้วนำส่งให้ธนาคารพร้อมเช็คที่สั่งจ่ายโดยบริษัท
3. จัดทำใบแจ้ง (slip) เงินเดือนของพนักงานแต่ละคนเพื่อให้บริษัทนำไปแจกจ่ายกับพนักงานของบริษัทต่อไป
4. เตรียมแบบฟอร์ม ภงด1 แล้วนำส่งให้กรมสรรพากร พร้อมเช็คที่สั่งจ่ายโดยบริษัท
5. เตรียมแบบฟอร์มนำส่งเงินสมทบ สปส 1-10 และแล้วนำส่งให้สำนักงานประกันสังคม พร้อมเช็คที่สั่งจ่ายโดยบริษัท
6. เตรียมแบบนำส่งเงินสบทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน แล้วนำส่งให้กับผู้จัดการกองทุน พร้อมเช็คที่สั่งจ่ายโดยบริษัท
7. รวบรวมข้อมูลจากแบบฟอร์ม ภงด1 ที่นำส่งกรมสรรพากรตลอดทั้งปี และจัดทำ ภงด1ก แล้วนำส่งต่อกรมสรรพากร
8. เตรียมหนังสือการรับรองหักภาษี ณ ที่จ่ายให้พนักงาน
9. จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90, 91)

Company Info

ประกอบธุรกิจ:  
ให้บริการจัดทำบัญชี
และ ภาษีจดทะเบียนธุรกิจ
และตรวจสอบบัญชี


Contact Us

Tel: 02-2150710-2
Fax: 02-2150713
E-mail: ama43@ymail.com
          ama@amnuayporn.co.th

By taking a plaster mold of an individuals lace wigs makers create a headpiece that not only offers a perfectly proper fit but will even produce a suction on the head hence the name 'vacuum'. With a silicone base that hair is injected into, vacuum brazilian hair bundles uk are arguably the most sought-after full lace wigs uk available. But be careful! Because of the way they are made and designed, vacuum wigs can be extremely warm, and typically take some time before the wearer properly gets comfortable with it. Some of the human hair extensions uk however, are human hair wigs. They get the name because, well, they're made from lace wigs. Because they come from other people, human hair wigs are the most natural looking of all wig types. However, with this realism comes a hefty price tag, as human hair wigs are often much more expensive than those made of synthetic materials.